Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

wtorek, 24 kwiecień 2018 07:42

Przestępstwo a wykroczenie - czym się różnią?

Pojęcia przestępstwo i wykroczenie często bywają stosowane zamiennie. Warto jednak pamiętać, że nie są to terminy jednoznaczne. Jaka jest różnica między nimi?

Przestępstwo

Według polskiego prawa jako przestępstwo rozumie się czyn zabroniony przez Kodeks Karny pod groźbą kary. Ma on charakter zbrodni lub występku. Pierwsze z nich kara się pozbawieniem wolności na co najmniej 3 lata, drugie – karą grzywny albo pozbawieniem wolności na minimum miesiąc. Przestępstwo jest czynem o dużej szkodliwości społecznej zawinionym, karalnym i bezprawnym.

Wykroczenie

Wykroczenie to czyn społecznie szkodliwy, zabroniony i regulowany ustawą z dnia 20 maja 1971 Kodeks wykroczeń. Popełnienie wykroczenie kara się naganą, grzywną w wysokości od 20 do 5.000 zł, ograniczeniem wolności na okres 1 miesiąca albo aresztem od 5 do 30 dni. Sąd ma także prawo nałożyć na winnego popełnienia wykroczenia obowiązek naprawy szkody albo przeproszenia poszkodowanej osoby.

Różnice między przestępstwem a wykroczeniem

Przestępstwo reguluje ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, z kolei wykroczenie wspomniana ustawa z dnia 20 maja 1971 Kodeks wykroczeń. Różnią się też stopniem szkodliwości społecznej czynu – mniejszą szkodliwością cechuje się wykroczenie. Z tego powodu kara za popełnienie wykroczenia okazuje się łagodniejsza niż w przypadku przestępstwa. To drugie nierzadko wiąże się z pozbawieniem wolności na dłuższy czas. Co więcej zbrodnia (jako forma przestępstwa) jest zawsze umyślna, natomiast wykroczenie może mieć charakter umyślny lub nieumyślny. Wykroczenia należą do odrębnej grupy czynów zabronionych, stanowią bowiem zarówno drobne naruszenia administracyjno – prawne jak i kryminalne, z przewagą  tych pierwszych. Przestępstwa to głównie naruszenia kryminalne. Do niedawna w sprawach o wykroczenia orzekały organy pozasądowe – najpierw organy administracji, później kolegia do spraw wykroczeń. Obecnie orzekają sądy. Orzekanie w sprawach o wykroczenia w I instancji należy do sądów rejonowych, z kolei w sprawach o przestępstwa orzekają w I instancji zarówno sądy rejonowe, jak i okręgowe. W procesie orzekania następują odmienne procedury. Nie zawsze charakter czynu decyduje o tym, czy jest on przestępstwem czy wykroczeniem. Nierzadko warunkiem klasyfikacji będzie wartość szkody, jak w przypadku kradzieży.

Jak określić stopień szkodliwości czynu?

Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu należy uwzględnić elementy takie jak  rodzaj i charakter naruszonego dobra, okoliczności popełnionego czynu, rozmiary wyrządzonej szkody, wagę naruszonego obowiązku, typ naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia, formę zamiaru sprawcy oraz jego motywację.

Podsumowując, przestępstwo i wykroczenie odróżnia motywacja, wymiar kary – w przypadku przestępstwa kara będzie bardziej surowa, ponieważ ma ono cięższy charakter i większą szkodliwość społeczną. Za wykroczenie najczęściej egzekwuje się sankcje pieniężne. Sprawy odnośnie tych dwóch czynów szkodliwych rozpatrują inne organy prawne, a wobec sprawców stosowane są odmienne procedury.

Źródło: Kancelaria Adwokacka z Wrocławia - więcej informacji na temat prawa karnego, jak również porady związane z tą dziedziną znajdziesz tutaj.

Home